Js异步协作

文档  http://html5ify.com/eventproxy/api.html

先上上段代码

var EventProxy = require("./eventproxy');
 var proxy = new EventProxy();
 var add= function (v1, v2, v3){
    console.log(v1+v2+v3+'');
  };
proxy.assign("v1", "v2", "v3", add);
  clinet1.get("key1", function (err, data) {
    //do something
    proxy.trigger("v1", data);
  });
  clinet2.get("data", function (err, data) {
    //do something
    proxy.trigger("v2", data);
  });
  clinet3.get("l10n", function (err, data) {
    //do something
    proxy.trigger("v3", data);
  });

在JS的编程中经常会有这样的需要: 需要生成一个页面,数据是ajax的,模板也是ajax获取,通常的做法是先发一个ajax请求取数据,等永请求完成再发一个ajax请求取模板,最后再来渲染。

实际上请求数据和请求模板这两个请求同时发起,等两个都返回的时候就可以渲染了。这个eventproxy就是为方便这样做事而写的一个东西。

 
[本日志由 admin 于 2014-06-10 12:47 AM 编辑]

有什么问题可以加群,100852896
点击这里加入此群 在线提问
文章来自: 本站原创
Tags: js 异步
评论: 0 | 查看次数: 4291
博主QQ: 友情链接请找我
QQ群: 灰色档案
返回顶部 关闭